Avís legal

Avís legal

En relació als serveis a disposició dels usuaris, totes les dades es mantindran en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent. AVANPSI SCP compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals i les manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la resta de normativa aplicable.

L’usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercir els seus drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos per la referida Llei i la resta de normativa que la desenvolupa. Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se a la següent adreça: Plaça Joaquim Folguera, 5, entresol 4a, 08022-Barcelona.

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.